Atenció Infantojuvenil

- Acompanyament per al compliment de les reeducacions.

- Atenció individualitzada orientada al treball de les dificultats escolars.

- Suport familiar i reeducació d'hàbits i comportaments.

- Planificació, hàbits i tècniques per estudiar seguint les pautes porposades en la reeducació.

- Incidir en la motivació i l'autonomía per a aconseguir un desenvolupament harmònic i equilibrat.